Rallyreglement

Deelnemers worden bij aanvang van het evenement gevraagd kennis te nemen van onderstaand reglement en dit ter aanvaarding te ondertekenen.

1.        De deelnemer is zich bewust van het feit dat de verkeersregels geldend op de openbare weg onverminderd van toepassing blijven op dit evenement en verbindt er zich toe zich daaraan te zullen houden. De deelnemer verklaart dat het voertuig waarmee hij deelneemt geldig  is ingeschreven, technisch gekeurd en verzekerd is.

2.        Schade van welke aard ook, persoonlijk of aan derden, veroorzaakt door inbreuken op de verkeerswetgeving, stuurfouten,  rijfouten, of het niet opvolgen door de deelnemer van de instructies van de organisatie, kunnen geenszins verhaald worden op Lions Club Wetteren-Rozenstreek noch op haar leden. In voorkomend geval zal de deelnemer Lions Club Wetteren-Rozenstreek, dan wel het aangesproken lid of leden, dienen te vrijwaren voor gebeurlijke aanspraken door derden.

3.        De deelnemer erkent dat Lions Club Wetteren-Rozenstreek noch haar leden verantwoordelijk zijn voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen of voorwerpen, ook niet indien deze voorwerpen zich in geparkeerde wagens bevinden of werden achtergelaten op één van de deelnemende locaties, of voor schade aan kledij, sieraden en/of uurwerken veroorzaakt tijdens en/of naar aanleiding van deelname aan het evenement.

4.        De deelnemer geeft Lions Club Wetteren-Rozenstreek de toelating om de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen enkel gebruikt mogen worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Lions Club Wetteren-Rozenstreek aangeboden producten en evenementen. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De deelnemer kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de deelnemer geen promoties van Lions Club Wetteren-Rozenstreek meer wenst te ontvangen, dient de deelnemer Lions Club Wetteren-Rozenstreek daarvan op de hoogte te brengen :

Per post : Secretariaat Lions – p/a – 9090 Melle – Wautersdreef, nr.   27.

Per email : info@lionsrozenrally.be

5.        De deelnemer geeft Lions Club Wetteren-Rozenstreek de toelating om beeldmateriaal van hemzelf op de door Lions Club Wetteren-Rozenstreek georganiseerde evenementen te gebruiken voor algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website, publicatie in folders, etc…


(*): Deelnemer omvat zowel rijder als bijrijder van een ingeschreven auto.